REGULAMIN SERWISU ONLE

Spis treści:

 1. DEFINICJE
 2. WYMAGANIA TECHNICZNE
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 4. KONTO
 5. ZASADY ZAMIESZCZANIA ZAPYTAŃ
 6. ZASADY WYKONYWANIA UMOWY ORAZ PŁATNOŚCI
 7. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 8. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio
  1. Usługodawca – ONLE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000938924; NIP: 9662156823; REGON: 52068927500000.
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: onle.pl.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.
  5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsumenta.
  6. Specjalista – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, będąca radcą prawny, adwokatem lub doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, rzecznikiem patentowym, która dokonała Rejestracji w Serwisie.
  7. Zlecający – Użytkownik, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Specjalisty do wykonania określonej usługi.
  8. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
  9. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
  10. Zapytanie – informacja umieszczana przez Użytkownika w Serwisie, w celu przedstawienia przez Usługodawcę Ofert i znalezienia Specjalisty zainteresowanego wykonaniem usługi.
  11. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
  12. Oferta – propozycja zawarcia umowy na wykonanie konkretnych czynności na rzecz Zlecającego składana Użytkownikowi za pośrednictwem Usługodawcy, zawierająca wskazanie Specjalistów oraz szczegóły dotyczące realizacji usługi, o której mowa w Zapytaniu;
  13. Umowa - zawarte pomiędzy Zlecającym, Specjalistą oraz Usługodawcą ustalenia w zakresie realizacji określonej usługi – (wynikające ze złożonej i zaakceptowanej Oferty oraz postanowień niniejszego Regulaminu), określające prawa i zobowiązania stron.
  14. Płatności Online – usługa płatności internetowych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie Serwisu oraz składanie Zapytań, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
 2. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, Windows;
 3. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies i JavaScript;
 4. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie, Usługodawca podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć Internet.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Specjalistami i Zlecającymi oraz umożliwianiu dokonania wyboru Specjalisty przez Zlecającego.
 3. Kontakt inicjuje Zlecający umieszczając w Serwisie Zapytanie, którego treść jest samodzielnie ustalana przez Zlecającego w ramach kryteriów wskazanych przez Serwis.
 4. Zlecający odpowiada za zgodność Zapytania ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania kompleksowej Oferty przez Specjalistę.
 5. Zapytanie nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Wszelka komunikacja między Usługodawcą, a Użytkownikiem będzie następować za pośrednictwem kanałów komunikacji wewnętrznej Serwisu, przez pocztę elektroniczną lub przez kontakt telefoniczny – na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika podany podczas zakładania w Serwisie Konta.
 7. Wszelka komunikacja między Użytkownikiem i Specjalistą, związana z realizacją Umowy realizowana będzie poprzez kanały komunikacji wewnętrznej Serwisu, przez pocztę elektroniczną lub przez kontakt telefoniczny.
 8. Użytkownik, który zawiera Umowę za pośrednictwem Serwisu nie może dokonywać ze Specjalistą rozliczeń poza Serwisem. W razie naruszenia tego zobowiązania ponosić będzie wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym odpowiedzialność z tytułu utraconych przez Usługodawcę korzyści.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i traktowania jako poufne wszelkich informacji oraz dokumentów przekazywanych Usługodawcy oraz Specjaliście za pośrednictwem Serwisu lub poprzez pocztę elektroniczną.
 10. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz osób działających w imieniu Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies.

IV. KONTO

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga Rejestracji polegającej na wypełnieniu przez Użytkownika odpowiedniego formularza, celem utworzenia Konta i umieszczenia w nim danych Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu.
 2. Aktywacja Konta Użytkownika następuje po utworzeniu hasła, wskazaniu adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego na stronie Serwisu, a następnie potwierdzeniu prawidłowości podanych danych poprzez klknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres e-mail.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która umocowana jest do działania w imieniu tych podmiotów w tym zakresie.

V. ZASADY ZAMIESZCZANIA ZAPYTAŃ

 1. W celu zamieszczenia Zapytania Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie dokonuje wyboru parametrów w celu utworzenia Zapytania poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu. Zamieszczenie w Serwisie Zapytania i założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.
 2. Zapytania zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników zostają przesłane przez zautomatyzowane narzędzie informatyczne do Usługodawcy, który dokonuje weryfikacji Specjalistów spełniających kryteria wskazane przez Zlecającego w treści Zapytania. Zlecający po wysłaniu Zapytania otrzymuje w ramach Serwisu potwierdzenie jego umieszczenia.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość skierowania do Zlecającego dodatkowych pytań mających na celu doprecyzowanie treści i zakresu złożonego Zapytania.
 4. Zlecający otrzyma w terminie 4 dni roboczych od dnia potwierdzenia umieszczenia w Serwisie Zapytania lub od dnia udzielenia odpowiedzi na pytania dodatkowe o których mowa w ust. 4 powyżej, maksymalnie 3 Oferty najlepiej dopasowanych do Zapytania Specjalistów lub informację o braku Ofert (w przypadku braku Specjalistów posiadających kompetencje niezbędne do wykonania usługi).
 5. W przypadku zaznaczenia przez Zlecającego w Serwisie woli skorzystania z tzw. usługi ekspresowej, terminy o których mowa w ust. 4 powyżej ulegają skróceniu do 2 dni roboczych, przy czym Zlecający przyjmuje do wiadomości, że w takiej sytuacji należne za wykonanie usługi wynagrodzenie może ulec podwyższeniu.
 6. Po otrzymaniu Ofert, Zlecający może w terminie 7 dni zaakceptować wybraną Ofertę i poinformować o tym Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Akceptacja Oferty, równoznaczna jest z zawarciem Umowy, o czym Użytkownik oraz Specjalista zostają poinformowani za pośrednictwem Serwisu. Oferty stają się nieaktualne jeżeli w terminie określonym w zd. 1 Zlecający nie dokona akceptacji żadnej z nich.

VI. ZASADY WYKONYWANIA UMOWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Po wyborze przez Zlecającego Oferty określonego Specjalisty i dokonaniu przez Użytkownika zapłaty zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie strony przystępują do realizacji Umowy.
 2. Zlecający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W tym przypadku zastosowanie znajdują zapisy ust. VII pkt 9 i 10 Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli rozpoczęcie wykonywania Umowy nastąpiło za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 3. Z chwilą zawarcia Umowy Zlecający obowiązany jest do zapłaty określonego w Ofercie wynagrodzenia za wykonanie usługi, lub określonej jego część. Zlecający uiszcza wynagrodzenie nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zawarcia Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie usługi może zostać wykonane za pomocą następujących form płatności: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 4. Zlecający wyraża zgodę na to, aby do czasu wykonania usługi i jej akceptacji Usługodawca uprawniony był do zabezpieczenia środków finansowych wpłaconych przez Zlecającego.
 5. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana w określonym powyżej terminie, Umowa ulegnie rozwiązaniu.
 6. Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy, Specjalista zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i przystąpi do realizacji usługi niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po upływie prawa do odstąpienia przez Zlecającego od Umowy, chyba, że Zlecający korzystając z funkcjonalności Serwisu wyraźnie zaznaczy, że wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy przed upływem prawa do odstąpienia od Umowy oraz ewentualnie również przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o prowadzenia Konta w Serwisie. Zastosowanie znajduje wówczas ust. VI pkt 2 zd. 2 Regulaminu. Po wykonaniu usługi, Specjalista wyśle jej efekt Zlecającemu za pośrednictwem Serwisu.
 7. W terminie 7 dni od dnia poinformowania Zlecającego za pośrednictwem serwisu o wykonaniu usługi i przesłaniu Zlecającemu materiałów potwierdzających jej wykonanie, Zlecający zobowiązany jest za pomocą Serwisu zaakceptować usługę lub zgłosić do niej zastrzeżenia. Brak decyzji Zlecającego w ww. terminie równoznaczny jest z akceptacją usługi. W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym Usługodawca uznaje Umowę za wykonaną oraz dokonuje wypłaty wynagrodzenia na rzecz Specjalisty, który wystawia fakturę za wykonaną usługę i przekazuje ją Zlecającemu.
 8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez Zlecającego dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Usługodawca bez merytorycznej oceny wykonanej usługi, dokona jedynie weryfikacji, czy wykonana usługa zgodna jest z treścią złożonej i zaakceptowanej Oferty, a w przypadku pozytywnej weryfikacji podejmie kroki analogiczne jak w przypadku uznania Umowy za wykonaną, opisane w ust. 7 powyżej.
 9. Usługodawca może wstrzymać wypłatę środków na rzecz Specjalisty i zwrócić je Zlecającemu, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, tj. gdy usługa nie została wykonana lub oczywiste jest, że jej treść i zakres nie pokrywa się z treścią złożonej Oferty.
 10. Ewentualne dalsze reklamacje i roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy przez Specjalistę procedowane będą bezpośrednio pomiędzy Zlecającym, a Specjalistą, przy czym Usługodawca udzieli stronom pomocy w zakresie dostępu do wszelkich dokumentów i informacji związanych z wykonaniem Umowy.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w Serwisie. W tym celu po zalogowaniu do Serwisu, powinien przejść do strony „Mój profil” i kliknąć przycisk „Usuń konto”.
 3. Użytkownik może również wysłać prośbę o usunięcie Konta w Serwisie na adres poczty elektronicznej: pomoc@onle.pl
 4. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie.
 5. Możliwość usunięcia Konta przez Użytkownika będzie zawieszona od momentu akceptacji przez Zlecającego Oferty Specjalisty, do czasu wykonania Umowy i jej rozliczenia.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta Użytkownika i ewentualnych innych usług w trybie natychmiastowym, tylko z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, dostarczania przez Użytkownika treści bezprawnych, obraźliwych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, w szczególności przypadku gdy Użytkownik wykorzystuje Serwis do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem.
 7. W sytuacji wskazanej w ust. 6 powyżej, Usługodawca wypowiadając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta Użytkownika uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z jego Konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy pierwszej próbie logowania do Serwisu. Więcej informacji o powodzie wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej pomoc@onle.pl
 8. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia z Usługodawcą umowy o prowadzenia Konta w Serwisie odstąpić od niej bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe w przypadku określonym w ust. VI. pkt 2 zd. 3 niniejszego Regulaminu.
 9. Dla zachowania terminu 14 dni, Konsument powinien przesłać oświadczenie przed jego upływem na adres e-mail pomoc@onle.pl lub listownie na adres siedziby Usługodawcy: ONLE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok. W przypadku wysłania oświadczenia na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzedzającym Usługodawca prześle Konsumentowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

VIII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie wyboru Oferty przez Zlecającego.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umowy przez Specjalistę.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisu mogą być składane elektronicznie na adres e-mail: pomoc@onle.pl lub pisemnie na adres: ONLE prosta spółka akcyjna, ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla rozpoznania reklamacji.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta albo zostanie poinformowany o niej przez SMS wysłany na numer telefonu komórkowego przypisany do Konta.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy w tym w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.